Chizkiyahu

(2 Kings 18:1; "God strengthens")

R[eb] Chizkiyahu ben Rabbenu ElyakimWurzburg, Germanyfl. 1147
R[eb] Chizkiyah haNagid b[en] R[eb] Reuven miBovartGermanyfl. 1196
back to Crusades